Предупредително съобщение

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
DFDS logo

DFDS Актуализация : Опасни стоки – Често срещани проблеми & Възможни решения

Важна информация

Някои припаси и изключения на ADR кода са различни в сравнение с IMDG кода. Някои ключови примера за такива са: изискване за точка на възпламеняване, деклариране на превозваните пратки в ограничени количества, технически имена, необходими за морските замърсители, съвместим контейнер /сертификат за опаковка и допълнителни конфликти между номерата на ОН, особено свързаните с киселини и основи. Важно е да имате в предвид, че когато превозвате опасен товар по море, IMDG кода има предимство пред ADR кода.
През последните няколко месеца наблюдаваме увеличение на отказаните опасни товари.
Имайки в предвид това, ние сме съставили таблица по-долу с най-често срещаните проблеми, с които се сблъскваме при пристигането на пристанището, изискванията на IMDG кода и възможните решения:
Ние работим в тянса връзка с MCA, които са Изпълнителната Агенция на Министерството на транспорта. Ние споделяме подходящи оплаквания и информация с MCA и работим по подобряването на безопасността в Морето и Крайбрежните зони. MCA Също ни помага като предоставя помощ на наши клиенти, за да подсигури сигурното отплаване на опасни товари.

Контейнерът/Сертификата за опаковка не е завършен

Минималната информация, изискване в Сертификата за опаковане е име, дата и подпис. Човекът, който е извършил опаковането и е натоварил стоките в превозното средство трябва да направи това.
Контейнерът/Сертификата за опаковане трябва да бъда попълнен от човека, отговорен за натоварването на стоките в превозното средство.

Минималната изискуема информация в Декларацията на спедитора е дата и подпис.
Човека, попълнил Декларация за опасен товар (DGN) трябва да попълни и това.
Изпращачът е отговорен за правилното предоставяне на информацията в ДОП и той трябва да попълни и подпише Декларацията.

Точката на запалване е твърде ниска за 3-та Категория

3-та Категория обикновено има точка на запалване от 23C. Въпреки това, ако вискозитета на продукта покрива изискванията на IMDG 2.3.2.2, тогава може да бъде приета Точка на запалване под 23C.
Ако стоките изпълняват изискванията, записани в 2.3.2.2, трябва да бъде записано 'В съответствие с IMDG 2.3.2.2' в ДОП. Тогава ние ще можем да приемем товара с точка на запалване под 23C.
Ако горното не е посочено в ДОП, или продукта не изпълнява изискванията, заложени в IMDG 2.3.2.2, тогава товарът ще бъде отказан.

Еднаква тежест за няколко номера от ОН

Отделни тегла и информация за опаковката трябва да бъдат посочени за всяко Подходящо име за доставка, ОН Номер и Опаковъчна група.
Важно е всяко различно Подходящо име за доставка, ОН номер и Опаковъчна група Iда имат свое собствено тегло и информация за опаковката. Ако това не може да бъде определено, товарът може да бъде отказан.

Липса на Декларация за опасен товар

Освен ако продукта не попада в изключенията на IMDG кода, изцяло попълнена и подписана Декларация за опасен товар и Сертификат за контейнер/опаковка, които са в съответствие с Глава 5.4 от IMDG кода, трябва да бъдат предоставени за всички опасни товари.
Ако не може да бъде установено, дали продукта не е опасен, товара може да бъде отказан докато на бъде предоставена попълнена Декларация за опасен товар.

Задължителна информация, липсваща в Декларацията за опасен товар

Всеки опасен продукт трябва да има задължителната информация, записана в IMDG 5.4.1.4. Това включва:

  • ОН номер
  • Правилно име на доставка (придружавано от правилното техническо име на продукта, когато е необходимо)
  • Основен клас (включително подразделение*)
  • Всеки допълнителен риск(ове)*
  • Група на опаковка*
  • Техническо име*
  • Информация за опаковка и тегло.

*ако е приложимо.

Когато липсва част от задължителната информация, товарът ще бъде отказан. Трябва да бъде предоставена поправена Декларация преди да бъде одобрено изпращането.

Превоз от Клас 1.4 в Затворена Транспортна Единица

Превози от Клас 1.4 варират в зависимост от това, как трябва да бъдат транспортирани, особено Клас 1.4C, 1.4G и 1.4D; те трябва да бъдат транспортирани в затворена транспортна единица и са ограничени до 10kg на кораб.
Декларация за Затворена транспортна единица (CTU) трябва да бъде попълнена преди транспортиране.
Надяваме се, че това ръководство представлява интерес за Вашите клиенти и че те ще го счетат за полезно, когато рекламират опасни стоки. Ние се надяваме, че това ще намали всеки потенциален и ненужен отказ при пристигане на Пристанище.
DFDS отдел „Резервиране на товари”
За повече информация, вижте нашето ръководство за ADR или говорете с екипа ни за връзка с клиенти.

декларацията>
22 Юли 2019

Потърсете и резервирайте

Ср., 27 Окт. 2021
Чет., 28 Окт. 2021
Нужда от помощ?